bnr

אוסמוזה הפוכה

ממברנות RO מדגמי ™FilmTec תוצרת DuPont.

מערכות RO  מדגמי ecoPRO תוצרת Prominentבמחירי מבצע.

ממברנות RO תעשייתיות מדגמי ™HATPALA במחירי מבצע.

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™FilmTec

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™FilmTec

ממברנות RO מדגמי ™FilmTec תוצרת DuPont.

מערכות אוסמוזה הפוכה ecoPro

מערכות אוסמוזה הפוכה ecoPro

מערכות RO מדגמי ecoPRO תוצרת ProMinent.
במחירי מבצע

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™HATPALA

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™HATPALA

ממברנות RO תעשייתיות.
במחירי מבצע

treitelonline_f2
ממברנות
poplogin