bnr

ברזי בקרה לקיטור

ברזי בקרה מסוג גלוב בהפעלה פנאומטית. הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד "6. חומרי מבנה הגוף יציקת ברזל, פלדה או פלב"ם לפי דרישה. כמו-כן ניתן לקבל בתחום לחצי עבודה של עד 40 אטמ'.

ברז קיטור

ברז קיטור "1/2 דגם GEMU 534

מק"ט: 53415D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "3/4 דגם GEMU 534

מק"ט: 53420D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "1 דגם GEMU 534

מק"ט: 53425D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "1/2 1 דגם GEMU 534

מק"ט: 53440D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "2 דגם GEMU 534

מק"ט: 53450D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "1/2 2 דגם GEMU 520

מק"ט: 52065D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "3 דגם GEMU 520

מק"ט: 52080D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "4 דגם GEMU 520

מק"ט: 520100D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "5 דגם GEMU 520

מק"ט: 520125D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
ברז קיטור

ברז קיטור "6 דגם GEMU 520

מק"ט: 520150D
ברז בקרה יציקת ברזל מפוקד פניאומטית
פתרונות מקצועיים למדידה
ממברנות
poplogin